Prisliste

Prisane ved konsultasjon hos fastlegen følgjer Normaltariffen. Legeforeninga forhandlar årleg med Staten om takstar for fastlegene. Stortinget avgjer sats for eigendel. Tariffen er bindande for fastlegane. Honorar/pris for helseattestar o.l. er ikkje lenger del av Normaltariffen. Det einskilde legekontor må dermed sjølv avgjere satsar for desse legeattestane.

Følgjande prisar gjeld for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019

OBS: For enkeltime som blir avbestilt seinare enn 24 timar før aktuelle time, kan det bli faktureret konsultasjonshonorar ( hos allmennlege/spesialist kr. 154/251,-+ ekspedisjonsgebyr kr 59.) Det inkluderar også pasientar som er fritekne for betaling av eigendel (barn > 16 år, gravide, pasientar med frikort) for konsultasjon hos lege.
Ved bestilling av «time same dag» må timen avbestillast straks du får beskjed dersom den ikkje passar, om den blir avbestilt kort tid før timen kan det sendast faktura.

Eigendelar som  er del av frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt kr 155,-/204,-

Sjukebesøk på dagtid/kveld kr 209,-/245,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sjukebesøk kr 49/36,-

Enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgjeving v/frammøte eller ved bod kr 56,-

Utfylling av sjukemeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderar førespurnad og rådgjevning  ved frammøte på legekontor utanom ved legekonsultasjon kr 66,-

Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøking på fastlegekontor eller innsending til medisinsk lab kr 55,-

Taking og undersøkelse av HB, senkning, urinprøve kr 56,-

Anna som ikkje inngår i frikortgrunnlaget:

Utskrift/kopiering av journal kr 85,- + kostnader ved rekommandert sending der journalen ikkje hentast.

Tillegg for konsultasjon for pasient utanfor fastlegeordninga, kr 114,-

Tillegg for materiell ved bestemde prosedyrar: *

Gynekologiske undersøkingar, enkle elastiske bind m.m. kr 62,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. kr 93,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m. kr 131,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. kr 177,-

Tillegg for spesielt materiell, medisinar, spiral, vaksiner m.m. **

Ekspedisjonsgebyr for skriving og forsending av  sjukemelding, henvisning, rekvisisjonar o.l, per brev, faks, telefon, epost etter ønskje frå pasienten,  kr 59,-

Merknader:

For bestilt enkelttime som avbestillast kort tid før avtalen ved timebestilling same dag eller seinare enn 24 timar før avtalt på førehandsoppsette timar, – eller dersom ein ikkje møter til time hos allmennlege/spesialist  kr. 160,- /257,-

* Beløpa kan repeterast/kombinerast viss det er gjort fleire inngrep og/eller prosedyrar.

** Pasienten må i tillegg dekkje utgifter til materiell eller legemidlar som ikkje er dekkja av dei ovanståande fastsette honorar, som til dømes legemiddel, spiral, kateter,  vaksiner, spesielt dyrt materiell til sårbehandling etc., etter dei kostnadar dette har for fastlegekontoret.

*** Når legen må krevje inn ubetalt honorar, kan legen i tillegg til honoraret belasta pasienten for kontoret sine kostnader rundt dette etter kostnad.

Prisoversikt for legeattestar ved Bø legesenter

 

For legeattest som ikkje er nemnt i tabellen nedanfor gjeld følgjande:

Generell legeattest i fritekst format blir honorert etter medgått arbeidstid; kroner 80 per påbyrja 5 minutt.

Satsar for spesifikke legeattestar:

NAV Kr
Legeskjema Pb1690 670
NAV (blankett 5.05 el.) 1600
Asylsøkjarar 1482
Blindekartoteket
Melding til blindekartoteket 260
Fallskjermhopparar 920
Travselskapet -legeerklæring ved fornying av køyrelisens 920
 
Førarkort:
Legeattest for søknad/fornying/utviding av førarkort 550
 
Idrettsfolk
1. gongs undersøking (Helbredserklæring) 300
Seinare undersøkingar 210
Norges motorsportforbund 500
Dopingskjema 500
Losar og loslærlingar (blankett 350) 760
 
Legeforeninga
Helbredserklæring (formular 1), middelstort skjema 430
 
Militære helbredsattestar
Skjema 4151 500
Akutt sjukdom ved frammøte til rep-øvingar og HV-øvingar 375
Helseattest for utskrivingspliktige 500
Teneste i Norges internasjonale styrkar 770
 
Misjonsselskap
Legeattest ved utreise/heimreise 800
 
Norges Røde kors
Helbredsattest 770
 
Norsk utviklingshjelp
Helbredsattest 820
Norsk amerikansk studentutveksling 630
 
Oljedirektoratet
Honorar for legeundersøking av arbeidstakarar i petroleumsverksemd
på den norske kontinentalsokkelen (helsetilsynet sin blankett I-1149)
1800
 
Politietaten
Aspirantar til politi- og lensmannsetaten 900
Elevar til politiskulen 900
 
Posten
Søkjarar til posten (fastsatt skjema) 660
Opplysningar til bedriftslege, skjema 242 400
Reiselivsbransjen, helseattest 375
 
Sivilforsvaret
SF-skjema 17 400
Skular og Kurs i helsevesenet
Helbredsattestar for søkjarar 480
 
Spesialskular
Legeattest ved søknad om opptak Skjema F218N, vedlegg 5 800
 
Statens arbeidstilsyn
Legeundersøking av barn og unge arbeidstakarar 360
Statsforvaltninga (fellesblankett 14) 800
Statskraftverka (blankett 4290 00) 660
 
Utenriksdepartementet
Legeerklæring for aspirantar til utanrikstenesta 810